Proizvođači hrane se bore sa optimizacijom količine proizvoda koju je potrebno izdozirati u pakovanje. Legalni zahtevi definišu maksimalno odstupanje od razlike između stvarne i nazivne količine izražene na pakovanju. Isto tako prekomerno punjenje smanjuje profit. Visoko pouzdana kontrola količine punjenja je od izuzetne važnosti za proizvođača. HBM je izuzetno napredan sa vagarskim komponentama za kontrolisanje količine punjenja i obično je superioran sa gravimetrijskim doziranjem u odnosu na alternativne metode doziranja kao što je kontrola nivoa ili kontrolna protoka.

Procesi merenja protoka i primena različitih tipova senzora za detekciju nivoa su ustaljene metode za određivanje količine doziranja. Princip gravimetrijskog doziranja je superioran, naročito kada je važna tačnost ili kada se radi o proizvodima koji su osetljivi na mikrobiološke uticaje. Na rezultat doziranja ne utiče varijacija tolerancije zapremine pakovanja niti promena fizičkih osobina materijala koji se dozira (kao što je viskoznost i provodljivost). Doziranje kontrolisano masom obezbeđuje optimalne higijenske uslove i samnjuje pojavu strane materije, pošto  senzor ne dolazi u dodir sa supstancom koja se dozira.

Zaštita od prekomernog doziranja
Vagarska tehnika omogućava da se dozirane količine brzo i tačno odrede, bez obzira na tip proizvoda ili tip pakovanja koje se koristi. Kontrola punjenja bazirana na merenju mase obezbeđuje usaglašenost sa zakonskim regulativama i maksimalnu uštedu troškova. Ova metoda obezbeđuje da se dozira samo onoliko koliko je potrebno, skupo prekomerno doziranje se time izbegava. Ovo je naročito važno kada se pakuju proizvodi visoke vrednosti, kao što su maslinovo ulje, kozmetički proizvodi, sladoled ili alkoholna pića. Dodatno, higijena ove metode je na najvišem nivou, pošto senzor i materijal koji se puni ne dolaze u međusobni kontak.

Poštovanje svih zahteva
HBM nudi širok spektar proizvoda iz oblasti vagarske tehnologije za bezbednu i pouzdanu kontrolu količine punjenja. Tu su na primer PW25 merna ćelija koja se veoma jednostavno čisti ili higijenska verzija PW27 za aseptično punjenje. Oba proizvoda su specijalno razvijena za primenu u prehrambenoj industriji. Sve HBM merne ćelije sa ATEX sertifikatom su idealne za praćenje punjenja zapaljivih tečnosti i gasova. Dodatno, mnoge od HBM proizvoda je moguće direktno integrisati u upravljački sistem mašina: na primer digitalne merne ćelije sa integrisanom elektronikom ili analogne merne ćelije sa analognim izlazom ili digitalnim interfejsom u kombinaciji sa eksternim mernim pojačalima/indikatorima.

Kineska fabrika za flaširanje – opremljena je FIT-om
Jedan primer pouzdane kontrole punjenja koji se bazira na vagarskoj tehnici dolazi od Kineske fabrike za flaširanje alkoholnih pića. Ekskluzivno, i prema tome, skupoceno piće se puni u porcelanske flaše koje se međusobno razlikuju po masi i zapremini. HBM digitalna, hermetički zaštićena FIT/5 merna ćelija računa na sve varijacije u masi praznih boca u konstantno vlažnoj sredini i obezbeđuje konstantnu količinu, uveg istog punjenja.


Više informacija: TRC PRO d.o.o., Preradovićeva 31, 21131 Petrovaradin, Srbija, T: +381 21 6433774, http://www.trcpro.rs