Uvod u distribuirane sisteme upravljanja kroz Emerson DeltaV DCS – DEO I

DeltaV sistem automatskog upravljanja obezbeđuje sveobuhvatan sistem alarmnog obaveštavanja. Upozorenja koja stižu sa uređaja u polju u DeltaV sistemu nazivaju se PlantWeb upozorenja. Plant-Web upozorenja mogu stići sa uređaja koji komuniciraju preko FOUNDATION fieldbus-a, kao i sa uređaja koji komuniciraju preko HART-a. PlantWeb upozorenja sa uređaja obezbeđuju pouzdano praćenje stanja uređaja i pomažu da se preduprede neželjene situacije ranom dijagnostikom problema same opreme i u nekim slučajevima i samom procesu.
Klasični upravljački sistemi su generisali alarme samo u slučaju da procesni uslovi odstupaju isuviše od uobičajenih. Ovi alarmi najčešće su malo doprinosili identifikaciji uzroka problema, kao što je stanje uređaja u polju ili neočekivane promene u procesu.
PlantWeb upozorenja pružaju mogućnost za izveštavanje o ispravnosti uređaja i njegovoj mogućnosti da obavlja svoj primarni zadatak. Takođe, zahvaljujući PlantWeb upozorenjima, pre nego se dopusti da na uređaju dođe do kvara koji bi uticao na proizvodnju mogu se preduzeti određene korektivne mere da bi se sprečili nepotrebni zastoji i gubici. PlantWeb upozorenja su implementirana u DeltaV sistemu kao posebna podgrupa alarma – alarmi sa uređaja (PlantWeb alerts). Većina upravljačkih sistema koristi jedan mehanizam za obaveštavanje o alarmima vezanim za proces, a drugi za obaveštavanje o ispravnosti hardvera. PlantWeb upozorenja proširuju obim praćenja ispravnosti sistema pokrivanjem i uređaja u polju. DeltaV sistem ima ugrađena upozorenja sa uređaja i hardverska upozorenja u okviru sistema za upravljanje alarmima, čime obezbeđuje konzistentan mehanizam za prikupljanje svih alarma i upozorenja u sistemu.

Dijagnostika u HART i FOUNDATION fieldbus uređajima obezbeđuje osnovu za otkrivanje takvih stanja uređaja koja bi mogla dovesti do abnormalnih pojava u procesu. FIELDBUS uređaji interno generišu alarme u zavisnosti od stanja uređaja i šalju ih DeltaV sistemu za obaveštavanje i memorisanje. Za razliku od FOUNDATION fieldbus uređaja, HART uređaji ne podržavaju lokalne alarme: HART uređaji generišu alarme i prosleđuju ih centralnom sistemu na dalju obradu. Za uređaje koji komuniciraju preko HART-a upozorenja vezana za konfiguraciju, obaveštavanje i izveštavanje su u nadležnosti DeltaV sistema, a ne uređaja. PlantWeb upozorenja se koriste za prikazivanje stanja uređaja u proaktivnoj, preglednoj strukturi koja pomaže korisniku da reaguje na odgovarajući način. Svaki uređaj u okviru DeltaV sistema ima mogućnost da prijavljuje ova upozorenja. Upozorenja sa uređaja u sistemu DeltaV su organizovana u tri vrste PlantWeb upozorenja u zavisnosti od uticaja svakog od njih na ispravnost uređaja. Četvrto, komunikaciono upozorenje, stiže od samog DeltaV sistema.

GREŠKA (FAILED_ALM) – uređaj nije u stanju da obavlja svoju primarnu funkciju i kao takav verovatno utiče na proces
ODRŽAVANJE (MAINT_ALM) – uređaj je dotrajao i može uticati na proces
SAVETODAVNI (ADVISE_ALM) – uređaju je potreban preventivni servis ili ima podatke koji čekaju na upis
KOMUNIKACIONI (COMM_ALM) – uređaj ne komunicira više preko H1 segmenta ili HART kanala

Osim toga, PlantWeb upozorenjima su dodeljeni prioriteti u cilju bolje organizacije. Upozorenja vezana za stanje uređaja mogu biti jednaka za sve uređaje istog tipa, ali uticaj stanja određenog uređaja na proizvodnju i kvalitet proizvoda može biti sasvim drugačiji u zavisnosti od toga koliko se taj uređaj koristi. Prioritet može, u tom slučaju, da podigne nivo važnosti upozorenja.
DeltaV sistem obezbeđuje za napredne korisnike mogućnost podešavanja parametara alarma u zavisnosti od praktičnih potreba. Dok će za većinu korisnika podrazumevana podešavanja DeltaV sistema biti dovoljna za potpunu implementaciju PlantWeb alarma, napredni korisnici lako mogu primeniti neke od jedinstvenih strategija upravljanja alarmima kao npr.

• Kreiranje DeltaV alarmnih prioriteta prilagođenih hardverskim alarmima datog uređaja

• Definisanje dela postrojenja sa (oblasti) iz koje se prikazuju alarmi uređaja

• Kreiranje šablona sa unapred podešenim prioritetima PlantWeb upozorenja za svaki tip uređaja, uključujući mogućnost mapiranja nivoa alarma kod HART uređaja

• Podešavanje alarmnih tagova za individualne radne stanice

Uređaji najviše klase iz proizvodnog programa kompanije Emerson Process Management obezbeđuju i dijagnostička upozorenja koja se odnose na okolinu samog uređaja kao što su pumpe čija se kavitacija može detektovati analizom šuma signala pritiska ili napojne jedinice čiji se napon napajanja meri i analizira. Sva navedena podešavanja su primenjiva i na ovu vrstu alarma. Kako broj i sofisticiranost upozorenja raste, postoji sve veća potreba da se razume uloga svakog pojedinačnog uređaja i definiše koje upozorenje je odgovarajuće za određenu instalaciju. Takođe, važno je da se vodi evidencija o upozorenjima koja se koriste/ne koriste za svaki uređaj i razlozima. Na ovaj način, kada se kasnije javi potreba za konfigurisanjem uređaja, sačuvane su dobre informacijeza postizanje konzistentnog i efikasnog podešavanja. Kada se pravilno postave, PlantWeb upozorenja mogu značajno poboljšati vidljivost sistema i smanjiti broj neplaniranih prekida.


Više informacija: IvDam Process Control, 11000 Beograd, Koste Abraševića 15, Tel: +381-11-2402575, 2402579, http://www.ivdamprocess.com/