Primena Touch screen operatorskih panela u industriji omogućava realizaciju savremenih upravljačkih sistema u veoma bogatom grafičkom okruženju i sa mogućnostima koje su do sada mogle biti realizovane samo sa SCADA softverom na PC-u.
Mogućnost kreiranja velikog broja upravljačkih ekrana (čak do 2000), na TFT ekranu visoke rezolucije sa 65536 boja konstruisanom za rad u industrijskom okruženju, je solidna osnova i za vrlo zahtevne projekte. Mogućnost priključenja dodatne memorijske kartice ili Hard diska omogućava i zapis velike količine podataka.

Kada imamo u vidu stalno poboljšanje tehničkih karakteristika i sve manje cene, Touch screen operatorski paneli su sve zastupljeniji i kod realizacije projekata i sa malim budžetom.

U sledećem primeru vam pokazujemo kako se može uspešno realizovati upravljački sistem u dosta zahtevnim aplikacijama sa dosta  digitalnih/analognih signala i regulacionih krugova, kakva je i u ovom primeru realizacija upravljanja jednom asfaltnom bazom.

Zadatak je bio obezbediti proiuzvodnju asfalta po jednoj od 20 preddefinisanih tehnoloških receptura, odmeravanjem sirovina preko 3 vage. Automatika pogona preddozatora obezbeđuje preko frekventno regulisanih pogona doziranje frakcija u odnosu koji se automatski određuje u zavisnosti od izabrane recepture. Automatika sušare obezbeđuje pripremu goriva i obezbeđenje uslova za rad gorionika koji zagreva agregat u sušari. Automatika otprašivača reguliše automatsko otprašivanje, a posebna automatika obezbeđuje regulaciju temperature u cisternama za mazut i bitumen. Frekventno regulisan pogon skip-a uz povoljnije uslove za rad (meki start i zaustavljanje) može značajno uticati i na povećanje kapaciteta povećanjem brzine skipa.

Osnovni zahtev prilikom realizacije je preglednost stanja na postrojenju i lak (direktan) pristup ekranima sa delovima postrojenja kojima se želi upravljati, kontrolisati statuse, izmeniti recepturu ili parametre, pogledati trendove analognih merenja i kumulative, pristupiti PID regulatorima preko pop-up ekrana…     Veoma je važno da se sva alarmna stanja direktno prikazuju na ekranu odmah po njihovom nastanku sa detaljnin opisom uzroka, a arhiva ranijih alarma i događaja može biti vrlo korisna. Audio izlaz daje dodatne mogućnosti za signalizaciju nastanka alarma.

Štampanje alarma, izveštaja, dijagrama i sl., moguće je direktnim priključenjem štampača na USB ili paralelni port.

Ovaj upravljački sistem je realizovan sa DirectLOGIC (Koyo) PLC-om serije DL205, i “touch screen” operatorskim panelom EasyView serije MT-500.

Automatsko generisanje izveštaja o svakoj proizvedenoj šarži sa tačnim sastavom i uslovima pod kojim je proizvedena, kao i potpuno automatizovano kreiranje dnevnih i periodičnih izveštaja proizvodnje asfalta i utrošenih sirovina, vrši se na posebnom PC-u sa SCADA softverom LOOKOUT.


Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Poručnika Spasića i Mašere 14, 11147 Beograd, Srbija, Tel.:(+381) 11/239-23-13, 251-57-82, 251-15-87, http://www.ulpr.com/