U cilju optimizacije, uštede i smanjenja troškova za utrošenu električnu energiju u industriji i zgradarstvu, tj. smanjenja iznosa na računu za istu potrošnju električne energije, inženjeri firme “Esicon” sklopili su više elemenata u jedan centralni sistem za nadzor, kontrolu i akviziciju podataka.

Sistem se sastoji od kontrolnih brojila, uređaja za kontrolu maksigrafa, analizatora sa mogućnošću lokalnog logovanja i uređaja za prosleđivanje podataka na dalju obradu u nadzorni centar.

Očitavanje stanja registara potrošnje el. energije, raznih potrebnih veličina i maksigrafa je moguće preko portova na samim uređajima preko kablovske komunikacione infrastrukture, kao i preko sistema bežičnog prenosa podataka pomoću GPRS / GSM mreže.

Omogućeno je čitanje obračunskih podataka, kao i preuzimanje svih zapamćenih podataka za željeni period iz logera. Arhivirani podaci se mogu preuzeti iz logera i trajno čuvati na PC računaru i kasnije koristiti za izradu analize profila opterećenja radi procene mogućih ušteda u sistemu, obračun objedinjenog maksigrafa, kontrolu i upravljanje vršnim opterećenjem.

Sistemski softver za PC računar je kompatibilan sa uređajima koje očitava.  Uređaji se nalaze u njegovoj bazi i on ih lako prepoznaje. Softver kompatibilan sa svim Windows okruženjima namenjen je prikupljanju, obradi i akviziciji podataka dobijenih sa logera radi optimizacije potrošnje električne energije a na osnovu obrade očitanih mernih veličina sa brojila, stanja brojača aktivne energije, reaktivne energije, trenutnog petnaestominutnog maksigrafa itd.  Ručno ili automatski, prema zadatom algoritmu rada, u zavisnosti od tehnoloških procesa u sistemu se izvršavaju predviđeni koraci. Softverski paket je modularnog tipa: analiza profila opterećenja, objedinjeni maksigraf, kontrola potrošnje energije, daljinsko čitanje, nadzor i upravljanje vršnim opterećenjem, mogu se modularno implementirati.

Analizom profila opterećenja na osnovu prikupljenih podataka mogu se predložiti aktivnosti u cilju smanjenja iznosa na računu za utrošenu električnu energiju sa eventualnom procenom moguće uštede :

objedinjeno merenje za više određenih delova u sistemu,
optimizacija vremena početka pojedinih tehnoloških celina i uključenja velikih potrošača radi smanjenja vršnog opterećenja
automatska kontrola i upravljanje vršnim opterećenjem , itd.

Aplikativni softver, čiju izradu vrše inženjeri firme “Esicon”, zajedno sa celokupnom opremom koja se koristi za ovakva rešenja čini jedinstveno rešenje sistema za centralni nadzor, upravljanje i akviziciju u cilju automatizacije i uštede u potrošnji električne energije . Softverski paket omogućava povezivanje više sistema za praćenje i upravljanje u jedinstveni sistem za centralni nadzor, automatsku regulaciju i akviziciju podataka.

Sistem, takođe pruža mogućnost implementacije potrošnje i drugih eneregenata, kao na primer potrošnju vode, vazduha, gasa i  vodene pare. Ovim se dobija kompletna slika o energetskom bilansu čime se u industrijskim procesima mogu napraviti odnosi utroška energenata po jedinici proizvoda.

Moguća je nadogradnja sistema za praćenje i analizu na višim nivoima u kompanijama.

Piše: Saša Roksandić, dipl. el. ing.


Više informacija: ESICON d.o.o., ul. Dušana Vlajića 24/1, 11030 Beograd, Tel./Fax. +381 11 2 503 302, http://www.esicon.rs