UNO-LUX NS je osmislio i realizovao Školice, PC bazirano nastavno učilo za laboratorijske vežbe.

Učenicima omogućava da samostalno rade vežbe:

• jednostavno – maksimalno uprošćenim procesom merenja
• skoncentrisani na suštinu – zaključke koji iz tih merenja proističu, a ne na tehniku merenja, a nastavnicima:
• proširivanje i nadogradnju – realizacija novih
• vežbi i demonstracionih ogleda
• automatsku evidenciju i arhiviranje izveštaja

Za realizaciju vežbi potrebni su:

• PC računar (iz resursa škole)
• osnovna ploča Školice (sadrži: osnovnu ploču, USB kabl, CD sa softverom, uputstva u elektronskoj formi)
• neki od kompleta vežbi Školice (sadrži neophodne: komponente, senzore, kablove)

Školice I01komplet za jednosmerne i naizmenične struje i elektroniku

1) Omov zakon
2) I Kirhofov zakon
3) II Kirhofov zakon
4) Redna veza otpornika
5) Paralelna veza otpornika
6) Vitstonov most
7) EMS i unutrašnja otpornost
8.) Snaga otpornika
9) Punjenje i pražnjenje kondenzatora
10) Kapacitivnost kondenzatora
11) Induktivnost zavojnice
12) RLC kolo
13) Fazna razlika u RC kolu
14) Karakteristika diode
15) Dioda kao ispravljač
16) Grecov spoj
17) Karakteristika tranzistora
18) Tranzistor kao pojačavač
19) Tranzistor kao prekidač
20) Karakteristika transformatora
+ Dodatak

Školice TD01 – komplet za termodinamiku

1) Bojl-Mariotov zakon
2) Šarlov zakon
3) Toplotna ravnoteža
4) Njutnov zakon hlađenja
5) Toplotni kapacitet kalorimetra
6) Temperatura smeše tečnosti
7) Specifični toplotni kapacitet čvrstih tela
8.) Određivanje temperature čvrstih tela kalorimetrom
9) Određivanje specifične toplote isparavanja vode
10) Topljenje i kristalizacija
+ Dodatak

Školice MT01 – komplet za mobilnu telefoniju

1) AT komande
2) SMS poruke
3) SMS komande
4) SMS komande sa hardverom
5) GPRS komunikacija
6) GPRS komande
7) GPRS komande sa hardverom
8.) Email poruke
9) Email komande
10) Email komande sa hardverom
+ Dodatak

Školice Bio01 – komplet za biologiju

• tri senzora temperature
• jedan senzor pritiska
• jedan pH senzor
• jedan CO2 senzor

1) Senzori
2) Vodeno kupatilo
3) Biljni pigment kao pH indikator
4) Ćelijsko disanje – uticaj
temperature
5) Ćelijsko disanje – uticaj vrste i starosti
6) Disanje šećera pomoću kvasca
7) Uticaj temperature na vrenje
8.) Akcija enzima – uticaj temperature
9) Akcija enzima – uticaj količine enzima i supstrata
10) Transpiracija
11) Kiseline i baze
12) pH vrednost zemljišta
13) Kisela kiša
14) Efekat staklene bašte
15) Temperatura tla
+ Dodatak


Više informacija: Uno-Lux NS d.o.o., Generala Milutina Vlajića 36, 11147 Beograd, Srbija, http://www.unoluxns.com