U današnje vreme potreba za navodnjavanjem je neophodna za postizanje uspeha u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Predstavljamo Vam tehnologiju i izradu sistema za navodnjavanje na jednom tipičnom projektu od više realizovanih projekata u Srbiji.

Projekat sistema za navodnjavanje imao je za cilj modernizaciju i automatizaciju postojećeg sistema primenom savremenih tehničkih rešenja.

Projektom na prvoj lokaciji u Mihajlovu i drugoj lokaciji u Futogu je obuhvaćena:
Izrada izvođačkog projekta za pumpnu stanicu za navodnjavanje. Sistem  u Mihajlovu se sastoji od tri frekventno regulisane pumpe koje su namenjene distribuciji vode.
Cevi DN200 vode od kanala do centra pivota na ukupno 5 lokacija na kojim je montiran ventil, elektromagnetni merač protoka, kontinualni davač pritiska, PLC, SMS reporter, GPRS ruter…
Na drugoj lokaciji na poljoprivrednom dobru ’’Planta’’ u Futogu, osposobljene su tri pumpne stanice, jedna za dopremanje vode iz kanala Dunav-Tisa-Dunav, u interni kanal (upravljanje pumpama pomoću dva softstartera 2x40kW “VONSCH”).

Preostale dve pumpne stanice koriste se za dalju distribuciju vode (četiri pumpe). Na cevovodima DN 500 su ugrađeni clamp on ultrazvučni merači protoka.

Realizacija sistema je obuhvatila:

 • Izrada i ugradnja razvodnih ormana automatike i frekventno regulisanog elektromotornog pogona za sedam frekventnih regulatora snage 132kW, proizvođača “VONSCH” (Slovačka).
 • Izada PLC softvera za upravljanje sistemom i aplikativnog SCADA sistema za daljinski nadzor i upravljanje.
 • Upravljanje radom pumpi i održavanje konstantnog pritiska na sistemima za zalivanje reguliše PLC kontroler V130 proizvođača “Unitronics”, koji se odlikuje odličnim odnosom cena-kvalitet i predstavlja pravi izbor za aplikacije ovog tipa.
 • Daljinski nadzor pumpnih stanica i centar pivota realizovan je upotrebom SCADA sistema, koji se nalazi u komandnom centru gde se vrši vizualizacija rada sistema i grafički prikaz stanja sistema kao i arhiviranje digitalnih I analognih signala (alarmi, nivoi, pritisak, protok).
 • Komunikacija se ostvaruje posredstvom GPRS sistema, upotrebom GSM/GPRS rutera.

OPIS RADA SISTEMA

Operater na crpnoj stanici zadaje lokalno željenu vrednost radnog pritiska (preko operaterskog panela na vratima RO automatike u crpnoj stanici ili daljinski sa SCADA sistema u kontrolnom centru.

Takođe, preko izbornih prekidača na vratima određuje koliko frekventnih regulatora, odnosno pumpi želi da bude u pogonu (1, 2 ili sve tri).

Sledeće što operater treba da uradi jeste izbor vodeće („master“) pumpe. Ostale dve imaju funkciju prateće („slave“).

To znači da će pretežno u pogonu biti „master“ pumpa a ostale pumpe (ako su selektovane da učestvuju u pogonu) će automatski da se uključuju (ili isključuju), da bi se održala željena vrednost pritiska u sistemu, bez obzira na potrošnju vode tj. nezavisno od toga koliko mašina za navodnjavanje je trenutno u pogonu.

Znači, ako „master“ pumpa ne može sama da zadovolji trenutne potrebe za vodom ona poziva sledeću („slave“) pumpu da bi pomogla u održavanju željenog pritiska. U slučaju da ni dve pumpe nisu dovoljne, poziva se i treća („slave“) pumpa.

Merenje ukupnog protoka vrši se na sabirnom cevovodu preko ultrazvučnog merača protoka. Pritisak na sabirnom cevovodu meri se analognim davačem pritiska.

Merenje protoka na pojedinim mašinama za zalivanje vrši se elektromagnetnim meračima protoka a pritisak se meri analognim davačima pritiska.

Zaštita pumpi od rada na suvo je izvedena preko senzora prisustva vode („vibro viljuške“) na ulaznom cevovodu (u visini vrha pumpe).

Zaštita od previsokog pritiska izvedena je tlačnim sklopkama. Sve relevantne informacije o stanju sistema (pritisci, protoci, informacije o kvarovima…) vide se lokalno na operaterskom panelu PLC-a, a i u kontrolnom centru na SCADA-i (monitoring je ostvaren preko GPRS komunikacije).

Na displeju frekventnih regulatora očitavaju se sledeće informacije (četiri podatka istovremeno):

 • frekvencija motora pumpe,
 • struja motora pumpe,
 • broj radnih sati pumpe,
 • temperatura invertora.

Realizacijom ovakvog sistema omogućen je:

 • Automatski rad sistema i održavanje željenog pritiska u sistemu, bez obzira na potrošnju vode zalivnih sistema.
 • Daljinski nadzor rada sistema
 • Daljinsko očitavanje i arhiviranje svih relevantnih podataka za navodnjavanje (pritisak, protoci pojedinih mašina-zalivnih sistema,…)
 • Komfor u rukovanju i pouzdanost u radu sistema
 • Tačno doziranje vode po pojedinim parcelama zavisno od gajene kulture.

Osim opisanog sistema sličan sistem je realizovan za navodnjavanje voćnjaka ’’DELTA AGRAR’’ u Čelarevu, kao i više sistema za vodosnabdevanje: ’’Carlsberg Srbija’’ d.o.o., Crpna stanica ’’OROM’’, Crpna stanica Kula,…


Više informacija: URAM system, Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, SRBIJA, Tel.: +381 21 788-584 , http://www.uram.co.rs