Tehnička literatura mora biti lako dostupna kupcu, a ekonomski isplativa proizvođaču opreme, kome pritom izrada literature sme uzeti malo vremena. Prvi kriterijum “laka dostupnost” podrazumeva da krajnji korisnik u svakom trenutku može da dobije informacije o željenom proizvodu. Ukoliko se literatura izradi u sve tri forme: web prezentacija, CD-ROM multimedijalna prezentacija i štampana literatura, uz e-mail novosti, može se govoriti o kompletnoj pokrivenosti zahtevanom literaturom. Drugi kriterijum isplativosti i vremenske zahtevnosti rešava se primenom centralizovane tehnologije izrade tehničke literature.

“Gomo dizajn” agencija je jedna od retkih firmi kod nas koja je u stanju da odgovori na ovakve zahteve, jer već duži niz godina koristi ovu tehnologiju. Ekipu “Gomo design”- a čine elektro inženjeri, dakle ljudi koji poznaju oblast i znaju kako izgleda kvalitetna tehnička literatura. Savremene internet tehnologije omogućavaju da se fizički kontakt između naručioca i onoga koji izrađuje materijal praktično eliminiše, što je omogućilo “Gomo design”-u da pruža usluge i izrađuje tehničku literaturu po sistemu “ključ u ruke” firmama na celoj teritoriji Srbije. Koristeći licencirani software, bazirajući rad na ugovorima, uz plaćanje isključivo preko računa sa mogućnošću plaćanja na rate, eliminisana je svaka moguća neprijatnost koju Vama i Vašoj firmi može doneti piratski software i neprofesionalna usluga.

4 koraka do kompletne tehničke literature
Prvi korak: Zahtev Prvi korak u izradi je specificiranje zahteva od strane naručioca. Ceo proces se obavlja na jednom sastanku dužine do 60 minuta.

Drugi korak: Konverzija i prevođenje U drugom koraku se predati materijal sistematizuje i vrši se njegova konverzija u elektronski oblik. Sav materijal se prevodi na zahtevani jezik, obično srpski i engleski. Prvi rezultat: e-novosti Kao prvi rezultat, dobijaju se enovosti, osnovno oružje taktike “prilaženja kupcu”.

Treći korak: Obrada podataka i dizajn Obrada podrazumeva objedinjavanje podataka o jednom proizvodu ili grupi proizvoda u obliku multimedijalnog fajla. U ovom koraku definiše se i dizajn literature u skladu sa postojećim imidžom firme.

Četvrti korak: Kreiranje dokumenata i priprema izlaznog formata Sve do ovog koraka, priprema materijala je identična za sve tri forme tehničke literature (web/CD-ROM/ štampa). U ovom koraku, prvo se vrši kreiranje dokumenata iz osnovnog multimedijalnog fajla, pri čemu se dobijaju tri dokumenta, svaki sa svojim specifičnostima. Ovi dokumenti prenose dizajn iz prethodnog koraka, a format im zavisi od namene.

  • Za web prezentaciju – slike se optimizuju i vrši se izbor pdf literature
  • Za CD-ROM prezentaciju – slike, tekstovi i pdf-ovi se ne smanjuju, a postoji mogućnost postavljanja multimedijalnih fajlova kao i adekvatanog software-a
  • Za štampani katalog – odbacuju se nekvalitetne slike, opciono iz ekonomskih razloga slike se konvertuju u crno-bele, tekstovi se skraćuju, a prateći materijal eliminiše. Pripremljeni dokumenti se u vidu prototipova šalju naručiocu na pregled i po dobijenoj pozitivnoj oceni izvršava se krajnji korak.

Krajnji korak: Izrada tehničke literature Odobreni dokumenti se šalju u proizvodnju. Nakon izrade, literatura se isporučuje naručiocu.

Prednost centralizovane tehnologije
Postupajući po prethodnom algoritmu, naručiocu se drastično smanjuju troškovi izrade prezentacionog materijala, vreme izrade se praktično ne povećava, bez obzira što se literatura priređuje u tri forme (web/CDROM/ štampa), a sama literatura ima ujednačen kvalitet i prepoznatljiv dizajn. Angažovanje naručioca imamo samo u prvom korak, pri definisanju zahteva i četvrtom koraku, pri davanju dozvole za izradu.

Kasnija dopuna tehničke literature novim podacima, vrši se objedinjeno u multimedijalnom fajlu iz trećeg koraka što daje maksimalnu fleksibilnost naručiocu da u narednom periodu izradi tehničku literaturu u onom formatu koji mu je za zadatu priliku potreban. To znači da je praktično moguće raditi neprekidno osvežavanje internet prezentacije, periodično osvežavanje sadržaja CD-ROM kataloga (onda kada se potroše zalihe, izrada nove verzije CD-ROM-a traži samo ponavljanje koraka 4), i to sve vreme između dve izmene štampanog kataloga (koji se po pravilu štampa jednom na godinu ili dve dana).


Više informacija: Agencija „Gomo Design“, Stanoja Glavaša 37, 26300 Vršac, 013/830-266, http://www.gomodesign.rs