Tradicionalan način izvođenja i upravljanja osvetljenjem u kućnim i poslovnim prostorima danas ima praktičnu i kvalitetnu aplternativu.

Ekonomičnost i fleksibilnost
Kontrolisati osvetljenje, u izvođenjima sa većim brojem prekidača, posebno kada su međusobno udaljeni, oduvek je bilo komplikovano i poskupljivalo je montažu. Prvi i poslednji prekidač u nizu zahtevali su 3 žice, dok je za ostale međuprekidače bilo potrebno sprovesti po bar 4 žice. U ovakvoj aplikaciji, korišćenje impulsnog (ili step) releja ima mnoge prednosti. Pre svega projektovani sistem je mnogo jednostavniji, lako se može naknadno proširiti, a samo izvođenje je jeftinije.

Jednostavnost
Korišćenjem 2-žičnog pushbutton prekidača za kontrolu namotaja centralnog impulsnog releja, koji upravlja osvetljenjem, izuzetno pojednostavljuje ožičenje, koje bi u klasičnoj realizaciji povezivalo jedno-položajne, dvo-položajne i središnje prekidače. Dvožično kolo, od prekidača do releja, za komandu rada releja, lako se može proširiti, na željeni broj kontrolnih lokacija sa prekidačima, a pri tome se koriste i tanji provodnici (0,5 mm2 – CEI 64-8), jer prenose samo komandu struju ka namotajima releja (tipično 20÷600 mA). Kolo za napajanje sijalica mora biti dovoljnog strujnog kapaciteta, sa tim da je mnogo manje nego kod klasičnog izvođenja, budući da se kablovi vode samo od releja do svetlosnih izvora.

Bezbednost
Ako je neophodno, posebno iz bezbednosnih razloga, u komandnom kolu može se postaviti transformator, koji omogućava korišćenje nižih napona od napona mreže – impulsni releji se izrađuju u nekoliko varjanti AC ili DC napona. Ni jedno drugo izvođenje osvetljenja ne omogućava ovaj stepen sigurnosti koji je posledica razdvojenosti komandnog kola od napajanja osvetljenja, a da se pri tome ne naruši jednostavnost sistema ili ograniči primenjivost.

Instalacija
Pored već opisane tehničke prednosti ovakvog sistema, komandi relej se može postaviti u klasičnoj razvodnoj kutiji, pričvrstiti zavrtnjima ili postaviti na 35mm montažnu šinu.

Prekidačka funkcija definiše u kom koraku sekvence se otvara ili zatvara kontakt releja, i koji je broj koraka u sekvenci pre nego što se ona sama počen ponavljati. Broj na četvrtoj poziciji označava prekidačku funkciju.

Kod prekidačke funkcije
1 pol – prekidačka funkcija xx.x1 sa dva koraka omogućava On/Off kontrolu jedne svetlosne zone.
2 pola –  ovaj tip omogućava nezavisnu kontrolu dve svetlosne zone. Sama sekvenca je definisana izabranim kodom prekidačke funkcije.

Jedna zona On/Off kontrola – Korišćenje jednog releja (kod funkcije “1”)


Upoređenje oba sistema, čak i u najjednostavnijoj varijanti, pokazuje prednosti relejnog sistema. Kod relejnog sistema, potrebna su samo dva provodnika za komandno kolo i to manjeg preseka (0,5 mm). Kod tradicionalnog sistema provodnici moraju da budu dimenzionisani za veća opterećenja, a samih provodnika ima ih mnogo više. Sa ekonomske strane relejni sistem je jeftiniji, ne samo zbog cene provodnika, već i zbog kraćeg vremena montaže. Relejni sistem je mnogo lakše modifikovati i proširiti.

Dve zone svetla, 2 sekvence on/of kontrole – Korišćenje jednog releja (kod funkcije „6“)


Za složenije primere, kao što je ovaj, prednost relejnog sistema je očigledna. Tipična ušteda u ožičenju je i do 40%. U konkretnom primeru, implementirana je 3-koračna sekvencijalna kontrola nad dva nezavisna svetlosna kola, ili svetlosne zone, sa samo jednim relejom sa dva nezavisna kontakta. Sukcesivno aktiviranje bilo kog prekidača menja šemu osvetljenja kroz sve tri permutacije.


Više informacija: Fox Electronics d.o.o., XXI divizije 30, 11060 Beograd, tel:011/2415 393, fax:011/2419 396, http://www.fox.co.rs