Određena grupa rezervoara je opremljena radarskim meračima nivoa i senzorima temperature. Svi savremeni uređaji za procesna merenja su obično već opremljeni HART komunikacijom.

Komunikacija sa meračima (transmiterima) nivoa i temperature se obavlja putem industrijskog komunikacionog protokola HART. Prednost HART komunikacije je u tome što se svi HART transmiteri u polju vezuju paralelno na jedan dvožični vod iz kojeg se napajaju i po kojem usput digitalno komuniciraju.

U manipulanskoj kabini, koja se nalazi u neposrednoj blizini rezervoarskog skladišta je postavljen mikrokontrolerski uređaj nazvan «Hart Modem Data Loger» (HMDL) za akviziciju podataka sa transmitera putem HART protokola i modema čija je blok šema prikazana na slici 4. Svaki od HART transmitera ima svoju jedinstvenu adresu. Program u HDML-u proziva jedan po jedan transmiter na mreži i traži od njega procesne podatke. Dobijene podatke obrađuje, vrši kompenzaciju po temperaturi i preračunava izmereni nivo u količinu koju prikazuje na lokalnoj OP konzoli, zapisuje u kratku bazu podataka u svojoj memoriji i daje na raspolaganje korisnicima na Ethernet mreži (opslužuje mrežne upite putem mrežnog TCP/IP protokola).

Dati sitem je opremljen lokalnom OP konzolom za lokalni prikaz stanja u rezervoarima u grafičkom i numeričkom obliku. Komunikacija izmežu HMDL-a i OP panela je serijska putem RS-485 interfejsa koji omogučava da se lokalni prikaz po potrebi realizuje na više lokacija.. Oprema HMDL-a je smeštena u metalni orman (REO) na ćijim je vratima montirana grafička OP konzola i glavni prekidač. Lokalna operatorska konzola (OP) sliži da omogući osoblju prikaz trenutnih vrednosti nivoa, količina i temperatura u izabranom rezervoaru. Glavni prekidač GP, sliži za generalno isključenje napajanja opreme u ormanu. Ako se radi o većem broju HART transmitera onda se vrši njihova podela u više HART grana iz razloga ograničenja kod napajanja (pad napona na liniji) i raspoloživog adresiranja u okviru jedne HART grane.

Izbor prikaza trenutnog stanja nivoa i temperature rezervoara se obavlja dodirom na sličicu izabranog rezervoara na Touch OP panelu. Tada se na displeju OP pojave traženi podaci za dati rezervoar. Daljinski detaljan prikaz i pregled stanja u rezervoarima je omogučen preko Windows PC stanica i Ethernet mreže, na kojima je instaliran Client softver za pregled kako trenutnog stanja tako i istorije podataka za 31 dan unazad (podaci se snimaju u bazu podataka na OPC serveru). OPC server preko mreže pribavlja podatke od HMDL-a i skladišti ih u svoju vremensku bazu odakle ih kasnije prosleđuje drugim korisnicima na mreži kada se traži istorija podataka ili izrada izveštaja na Client radnim stanicama. Prilikom startovanja Client softvera, od korisnika se traži da ukuca šifru od koje zavisi raspoloživost podataka za datog korisnika. Prava korisnika određuje povlašteni korisnik (supervisor). Omogučeni su razni izveštaji po raznim kriterijumima, kao na primer ukupna količina iste vrste materijala koja se nalazi u raznim rezervoarima, zatim ukupan raspoloživi prostor za skladištenje date vrste materijala i sl.

Ako je lokalna mreža povezana na Internet tada je omogučen i daljinski pristup podacima na OPC serveru sa bilo koje lokacije putem interneta i nekog od Internet programa.

Dato rešenje je moguće adaptirati i za bezžični prenos podataka sa HART transmitera u polju ako se radi o većim udaljenostima skladišta od korisnika koji koriste tražene informacije. Takođe rešenje je primenljivo i za druge vrste merenja u tehnološkim procesima kao što su silosi, farme, staklenici, meteorološke stanice i sl.

Autor:
Sabadoš Đura el.ing


Više informacija: Elcom Media, Fruškogorka 115/1, 25233 Ruski Krstur, Srbija, Tel/Fax: 025/703-303, Mobilni: 063/504-059, e-mail: office@elcommedia.co.rs, http://www.elcommedia.co.rs