Programmable Automation Controller (PAC) je moćna platforma koja kombinuje funkcije i mogućnosti PLC i PC baziranih upravljačkih sistema. Namenjena je za realizaciju upravljačkih sistema do čak 116.160 I/O u maksimalno proširenoj konfiguraciji. Poseduje procesor visokih performansi sa 50 MB memorije i 7 komunikacionih portova (RS232/RS485, Ethernet, USB). Izuzetno kratak scan ciklus, 16-bitna AD/DA konverzija, neograničen broj PID petlji, logovanje podataka pomoću USB memorije – samo su neke od mnogobrojnih karakteristika koje poseduje ovaj kontroler, čiji je software za programiranje besplatan.

PAC3000 nudi veliki broj dodatnih I/O modula za proširenje konfiguracije:

 • Moduli sa 8, 16, 32, 64 digitalna ulaza
 • Moduli sa 8, 16, 32, 64 digitalna izlaza
 • Moduli sa 8, 16 relejnih izlaza
 • Moduli sa 4, 8, 16 analognih ulaza
 • Moduli sa 4, 8, 16 analognih izlaza
 • Moduli sa 8 temperaturnih ulaza

PAC3000 – novi I/O moduli:

P3-HSI je High-Speed (1MHz) ulazni modul koj poseduje i diferencijalne i pojedinačne ulaze. Ovaj modul prihvata Pulse/Direction i signale u kvadraturi na svakom od dva nezavisna ulazna kanala. Dodatno, ovaj modul ima i četiri brza ulaza za opštu namenu kao i četiri izlaza za opštu namenu (5-24VDC @ 0.5 A).

P3-HSO je High-Speed (1MHz) ulazni modul koji podržava Pule/Direction, Step Up/Step Down i kvadraturni pulsni izlaz na svakom od dva nezavisna izlazna kanala. Poseduje i line driver i open drain izlaze. Dodatno, ovaj modul ima i šest brzih ulaza za opštu namenu kao i četiri izlaza za opštu namenu.

Simple Move instrukcija omogućava preciznu kontrolu na svakom izlaznom kanalu modula P3-HSO.

Find Home (HOME) instrukcija (referenrna tačka) omogućava korisniku aktiviranje nekih početnih rutina. Find Home se koristi da bi se pozicija P3-HSO kanala postavila na referentnu tačku sistema.

Velocity Move (VMOV) instrukcija omogućava preciznu kontrolu brzine preko izlaznog impulsnog kanala (na P3-HSO modulu) baziranu na brzini merenoj putem high-speed ulaznog kanala (na P3-HSI modulu).

I/O kapacitet

PAC3000 je rek bazirani sistem. U ponudi su baze sa 3, 5, 8 i 11 slotova za I/O module. Osnovnu konfiguraciju moguće je proširiti dodatnim lokalnim ili udaljenim bazama.

Modul P3-RS je Productivity3000 Ethernet remote slave modul, instalira se u CPU slot svake udaljene baze. Poseduje 4×10 karakterni LCD, dva serijska komunikaciona porta: (1) RS-232, (1) RS-485, (oba podržavaju Modbus RTU Master/Slave i ASCII In/Out do 115.2K baud rate); jedan 10/100 Ethernet port za povezivanje remote slave baze na CPU; dva USB komunikaciona porta: (1) USB A za lokalnu I/O ekspanziju, (1) USB B za programiranje. Adresa svakog remote slave modula podešava se pomoću dva obrtna prekidača. Osnovni CPU može se proširiti sa do 32 remote slave modula.

Modul P3-EX je lokalni Productivity3000 I/O ekspanzioni modul, instalira se u CPU slot svake ekspanzione baze i pomoću P3-EX-CBL6 kabla se povezuje na CPU, remote slave modul ili prethodni ekspanzioni modul. Maksimalno 4 P3-EX baze moguće je povezati na svaku lokalnu ili udaljenu bazu.

Ovaj način proširenja osnovne konfiguracije omogućava povezivanje velikog broja I/O signala. Ukoliko se koriste moduli sa 64 ulaza/izlaza na bazi sa 11 slotova, dobijamo preko 700 I/O signala u samo jednom reku. Ukoliko dodamo 4 lokalne ekspanzione baze sa po 11 slotova, broj I/O signala raste preko 3500. Ukoliko se zatim dodaju i 32 remote slave modula, svaki sa po 4 ekspanzione baze dostiže se i preko 100.000 I/O signala.

CPU

P3-550 je Productivity3000 CPU, brzine 266 MHz sa 50 Mbyte ukupne korisničke memorije. CPU se instalira u CPU slot osnovne baze i poseduje:

 • Sat realnog vremena;
 • 4×10 karakterni LCD;
 • Dva serijska komunikaciona porta: (1) RS-232 (RJ12), (1) RS-485 (oba podržavaju Modbus RTU Master/Slave i ASCII In/Out do 115.2K baud rate);
 • Dva 10/100 Ethernet porta: (1) za povezivanje remote slave modula na CPU, (1) 10/100 MHz Modbus TCP/IP za programiranje, monitoring i komunikaciju sa Modbus TCP uređajima;
 • Tri USB komunikaciona porta: (1) USB A za lokalnu I/O ekspanziju, (1) USB A za programiranje i logovanje podataka, i (1) USB B za programiranje.

Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Poručnika Spasića i Mašere 14, 11147 Beograd, Srbija, Tel.:(+381) 11/239-23-13, 251-57-82, 251-15-87, http://www.ulpr.com/

Aleksandar D.
Follow me