Upravljanje procesnom opremom (u daljem tekstu Asset management) je hijerarhijski prvi najniži nivo aktivnosti automatizovanog održavanja. Programski paketi za autimatizovano održavanje (CMMS – computer managed maintenence software) koji generišu i prate realizaciju radnih naloga i naloga za nabavku poslova održavanja mogu generisati radne naloge ručno ili automatski na osnovu rezultata rada  programskih paketa za optimizaciju performansi opreme (Asset performance monitor). Paketi tipa Asset performance monitor obrađuju podatke vezane za rad sve opreme jednog procesa (rotaciona oprema, instrumentacija) i obezbeđuje indikatore performansi i finalne statuse opreme kao podloge za CMMS i strateško odlučivanje.  Gotovo sve neophodne informacije vezane za rad instrumentacije paketi tipa Asset performace monitor mogu dobijati kontinualno od Paketa za upravljanje inteligentnom instrumentacijom kao što je AMS Device Manager.
AMS Device Manager je skup softverskih aplikacija za rad sa inteligentnom instrumentacijom i kao takav se koristi za dijagnostiku sa predviđanjem i dobijanje informacija o statusu uređaja u realnom vremenu. AMS Device Manager podržavaja otvorene standarde, kao što su HART, WirelessHART, Fieldbus Foundation, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, za vezu sa inteligentnom instrumentaciojom i praćenje njene funkcionalnosti. Ovakav princip omogućava efektivnije održavanje uređaja i poboljšava njihovu efikasnost u radu.

Iz ugla automatizovanog održavanja i optimizacije performansi inteligentne instrumentacije najvažnija funkcija AMS Device Managera je dijagnostika sa predviđanjem i kontinualnim monitoringom inteligentne instrumentacije.

Funkcijom Dijagnostike sa predviđanjem i kontinualnim monitoringom, AMS Device Manager ima uvid u stanje svakog instrumenta koji je povezan, posmatrajući njegove statuse. Svaki instrument je opisan svojim tagom, lokacijom, proizvođačem, u koju grupu uređaja spada, itd. Statusi daju pregled stanja, tj. eventualnih hardverskih i softverskih neispravnosti svakog instrumenta. Na osnovu statusa AMS Device Manager generiše Upozorenja (alert, terminološka razlika između reči “alert” i “alarm” u procesnoj automatici je: alert – upozorenje koje se odnosi na opremu; alarm – upozorenje koje se odnosi na proces t.j. parametre procesa) koja se razvrstavaju u nekoliko kategorija: Kvar (uređaj je otkazao), Održavanje (Uređaju je nepohodna akcija održavanja), Savet (Obratiti pažnju i izvršiti proveru). Uloga navedenih Upozorenja je i da dopune funkciju Alarmiranja u upravljačkom sistemu. Poseban deo softvera – Monitor Upozorenja ih na jednostavan način filtrira prema tome koliko su ona ozbiljna i gde se nalaze, tako da korisnik može da preduzme odgovarajuće akcije a paketi višeg nivoa mogu formirati statistiku, preporuke i radne naloge.

Pored funkcije Dijagnostike sa predviđanjem i kontinualnim monitoringom AMS Device Manager ima još tri osnovne i skup naprednih funkcije:

 • Konfiguracija uređaja
 • Kalibracija uređaja
 • Vođenje dokumentacije,
 • Napredne funkcije koje se realizuju kroz “Snap On” Aplikacije.

Pomoću funkcije Konfiguracija, korisnik može da:

 • kreira osnovnu konfiguraciju za nove uređaje (podešavanje opsega, uvođenje mernih jedinica za osnovne veličine)
 • vrši izmenu parametara za postojeće uređaje (npr. promena gornjih i donjih vrednosti opsega)
 • izvrši kopiranje konfiguracije sa uređaja koji je neophodno ukloniti, na novi uređaj koji se ugrađuje na isto mesto.

Takođe je moguće praviti poređenja konfiguracije uređaja sa konfiguracijom iz nekog prethodnog vremenskog perioda ili sa konfiguracijom nekog drugog uređaja.

Konfiguracije se čuvaju u bazi podataka. Korišćenjem tzv. “Audit trail” funkcije, sve promene konfiguracije bivaju zabeležene u bazu podataka i moguće ih je naknandno pregledati.

Pomoću funkcije Kalibracija, korisnik:

 • definiše kalibracione šablone,
 • raspored kalibracije – kalibracione rute i raspored u vremenu
 • veze sa kalibratorima.

Jednostavnom razmenom podataka između AMS Device Managera i kalibratora tako što se u kalibrator šalju uređaji i šabloni a iz kalibratora uzimaju rezultati kalibracije u AMS-u se formira arhiva kalibracije koja se može pretraživati, iz koje se generišu izveštaji i čiji podaci koriste paketima višeg nivoa pri optimizaciji performansi opreme. Takođe su mogući ručni unos podataka kalibracije, kalibracija mimo rute (ad-hoc) i evidencija kalibracija iz eksternih laboratorija.

Vođenje dokumentacije ima za funkciju uštedu u vremenu, jer korisnik na jednostavan način može pronaći podatke o svim izvršenim intervencijama (aktivnostima) na uređajima. Audit trail AMS Device Managera čuva zabelešku hronološki izvršenih aktivnosti u vezi sa održavanjem uređaja koji su povezani sa AMS Device Managerom.  Zabeleške o aktivnostima koje se čuvaju u okviru Audit trail-a, uključuju i podatke o primeni, kalibraciji, izmenama u konfiguraciji i Upozorenjima. Korisnik više ne mora da traži u posebnoj dokumentaciji podatke o aktivnostima (kad su izvršene i ko ih je izvršio) koje su bile izvršene na nekom uređaju tokom vremena, već se sada podaci o tim aktivnostima  (hronološki prikazani) nalaze u okviru Audit trail-a, te se na taj način uštedi vreme i povećava efikasnost u radu. Takođe u okviru funkcije vođenja dokumentacije postoji mogućnost povezivanja uređaja sa svojom projektnom i atesnom dokumentacijom.
Napredne “Snap On” Aplikacije  U navedeni skup softverskih aplikacija spadaju sledeće:

 • Engineering assistant za Rosemount multivarijabilne HART i Fieldbus Foundation transmitere koji omogućava konfiguraciju protoka (izvedene veličine), tj. unošenje i izmenu podataka u vezi sa sastavom fluida.
 • Calibration Assistant  koji omogućava štampanje kalibracionih statusa i izveštaja i pruža in
 • terfejs za kalibratore sa zapisom.
 • Micro Motion Meter Verification  koji omogućava proveru mehaničkih karakteristika masenog merila protoka (krutost senzora)  bez zaustavljanja procesa.
 • AMS ValveLink Snap On omogućava detaljan uvid u fizičko stanje ventila bez potrebe prekida procesa, komunikacijom sa HART i Fieldbus Foundation pozicionerima.
 • AMS Wireless Snap On omogućava manipulaciju wireless mrežom i uređajima, kao i dijagnostiku komunikacije između uređaja.

AMS Device Manager pruža precizne podatke o opremi u realnom vremenu i istorji. Na osnovu podataka i izveštaja samog AMS Device Managera moguće je unaprediti performanse procesa, opreme i održavanja a potpuni efekat se ostvaruje korišćenjem dijagnostičkih i statističkih podataka i u strategijama upravljanja upravljačkih i blokadnih sistema i u paketima za optimizaciju performansi opreme i CMMS.


Više informacija: IvDam Process Control, 11000 Beograd, Koste Abraševića 15, Tel:  +381-11-2402575 , 2402579, http://www.ivdamprocess.com/