Merne prigušnice i merni umetci su primarni elementi, koji  se koriste za merenje protoka fluida i one obezbeđuju pouzdano i precizno merenje protoka tečnosti, para i gasova. Merne prigušnice su najčešće debljine do 28 mm, i one se ugrađuju između dve prirubnice. Merni umetci su  obično tanji, debljine~ 9mm i ugrađuju se između dve prirubnice sa otvorom (tzv. „Orifice flanges“). Merne prigušnice i merni umetci se ugrađuju na cevovod u „wafer“ (sendvič) verziji.

prigusnice i umetci

Emerson Rosemount merne prigušnice mogu biti  tradicionalne (sa jednim otvorom, 405P) , i tzv. „conditioning orifice plate“ (sa četiri otvora, 405C), u daljem tekstu COP.

Za ugradnju COP-a, neophodne su minimalne dužine prave cevi ispred i iza merila (2D), čime se, između ostalog, postiže znatna ušteda u raspoloživom prostoru. COP je prema tome moguće ugraditi na mestima, gde nema dovoljno mesta za ugradnju vrtložnog ili ultrazvučnog merila protoka, koji zahtevaju mnogo duže prave deonice ~20D ispred i iza merila. Četiri otvora na prigušnici su postavljena tangencijalno u odnosu na zid cevovoda dok je metalni deo  postavljen u sredini cevovoda.  Time se eliminiše potreba za umirivačem protoka. Navedenim načinom  rasporeda otvora, moguće je  eliminisati pojavu prelaznog režima strujanja, čime se izbegava nestabilnost u merenju i poboljšava tačnost merenja.

prigusnice2

Za ugradnju tradicionalnih mernih prigušnica, 405P, neophodne su duže prave deonice ispred i iza merila dok je struji fluida potrebno više vreme da se vrati u ustaljeni režim.

Sem što je za COP neophodno mnogo manje prostora za prave deonice, njena prednost je i u tome što tačnost merenja protoka može biti ±0.5%, dok je kod tradicionalne ±1%.

Merenje protoka fluida primarnim elementom se izvodi ostvarivanjem pada pritiska kroz primarni element.  Pad pritiska zavisi od broja otvora na primarnom elementu, kao i od njihove veličine. Veličina otvora na primarnom elementu se izražava preko koeficijenta ß, koji predstavlja odnos površine otvora i celog primarnog elementa.  Što je koeficijent ß veći, to je manji pad pritiska, pa samim tim manje napora treba za savladavanje lokalnih otpora, ali je tačnost merenja manja i obrnuto.  Koeficijent ß , odnosno dimenzije otvora se izračunavaju za svaki pojedinačan slučaj u skladu sa datim procesnim uslovima.  Dimenzije primarnih elemenata mogu biti do 12“ (DN 300) kod mernih prigušnica, dok kod mernih umetaka mogu biti i veće i to 30“ (DN 750).

Ugradnja COP mernih blendi smanjuje značajno  utrošak materijala za ugradnju kao i inženjerske radne sat,e te uz uštedu prostora, predstavlja vrlo fleksibilno i ekonomično rešenje.

Merne blende i merni umetci se mogu ugraditi između postojećih prirubnica. Za lakši postupak ugradnje, kod većih prečnika, koriste se prstenovi za centriranje.

prigusnice

Materijal za izradu mernih blendi kao primarnog elementa su  316 SS, 304L SS, Monel® i Hastelloy® 276. Maksimalni pritisak koji ovi primarni elementi mogu izdržati je 100 bar.

Primarni elementi se ugrađuju na čelične cevovode, zajedno sa multivarijabilnim transmiterima. Mulitvarijabilni transmiteri poseduju određene funkcije, čime omogućuju izračunavanje masenog protoka pomoću korekcija po pritisku i temperaturi.

U zavisnosti od toga da li je primarni element sa multivarijabilnim transmiterom u kompaktnoj ili odvojemoj verziji, procesna temperatura može biti max 232 ili 4500C.

Primarni elementi se zajedno sa multivarijabilnim transmiterima mogu koristiti za merenje protoka vodene  pare, gasova (preporučljivo kod gasova gde se sastav gasa ne menja) i neviskoznih tečnosti. Isporučuju se kao jedan uređaj, koji stiže do krajnjeg korisnika kao ceo sklop, testiran, kalibrisan i spreman za ugradnju.


Više informacija: IvDam Process Control, 11000 Beograd, Koste Abraševića 15, Tel: +381-11-2402575 , 2402579, http://www.ivdamprocess.com/