Kada za uključivanje uređaja na daljinu nisu na rapolaganju kablovski resursi onda se može iskoristiti jedno od rešenja daljinske radio komande upotrebom mikrokontrolera, softvera i integrisanih radio TX/RX modula male snage.

Pumpa zalivnog mobilnog sistema crpi vodu iz sekundarnog uzdužnog kanala pored kojeg se kreće snabdevena dizel pogonskim agregatom i potiskuje vodu u dizne pokretnog rama. Dobava vode u taj kanal se realizuje pumpama i cevovodom iz primarnog kanala koji je udaljen nekoliko kilometara.

Za upravljanje radom pumi u funkciji nivoa u primarnom kanalu koristi se mikro-kontrolerski radio komandovani sklop koji informaciju i komande na daljinu prenosi putem radio signala. Sistem RC kontrole nivoa zalivnog sistema se sastoji iz predajnog RC-TX i prijemnog RC-RX kontrolera sa svojim antenskim sistemima.

Na predajni RC-TX kontroler su priključene sonde nivoa u sekundarnom kanalu i na osnovu informacije o nivou predajni kontroler šalje komande prijemnom kontroleru koji upravlja radom pumpi. Za potrebe komunikacije se koriste gotovi VF moduli firme «Radiometrix » TX2 i RX2.

Za obradu signala je zadužen PIC kontroler sa adekvatnim programom na predajnoj i prijemnoj strani. Za napajanje predajnog modula se koristi akumlator pošto na tom lokalitetu ne postoji električno napajanje dok se prijemni modul napaja iz električne mreže.

Radi uštede trošenja akumlatora predajnik šalje komandu za uključenje pumpi samo kada nastane promena i na svaki 1 minut. Kada nivo sonde nisu uključene predajnik ne šalje signal. Prijemnik kada dobije komandu za uključenje izlaza, drži uključen izlaz ako u periodu od 1 minuta dobije barem jednom komandu za uključenje. Kada komanda za uključenje ne postoji duže od 1 minuta isključuje se izlaz. Komanda za isključenje trenutno isključuje izlaz. Kada je preklopnik uključen na automatski, tada se bezuslovno uključuju pumpe. Kada je preklopnik na «0» pumpe se isključuju. U položaju «automatski » uključenost pumpi zavisi od stanja nivoprekidača.

RC-TX karakteristike:
• Mobilni tip (prenosni) na cevnom stubu, ugrađen u ABS plastičnu kutiju, IP65, sa konektorom za priklučak sondi nivoa i spoljne antene
• Napajanje iz sopstvenog akumlatora 12 VDC/7Ah,
• Preklopnik režima rada: «ručno», «0» i «automtski»,
• Ulaz: 2 digitalna ulaza za beznaponske kontakte sondi,
• LED indikacija rada predajnika, stanje ulaza i napona akumlatora

RC-RX karakteristike:
• Ugrađen u ABS plastičnu kutiju, IP65, sa uvodnicama za napojni, antenski i signalni kabel,
• Napajanje iz el. mreže 220 VAC,
• Izlaz: 2 digitalni izlaza, relejni preklopni kontakt 250V/5A za uključenje pumpi i jedan PNP izlaz greške predajnika,
• Indikacija rada prijemnika i čujnosti predajnika.

Na slici je prikazana mehanička konstrukcija RC-TX i RC-RX modula koji su smešteni u adekvatne kutije od ABS plastike šime je postignuta zaštita od atmosferskih uticaja na otvorenom prostoru gde se uređaji koriste. Radio opseg 433 MHz je po evropskim normama namenjen za potrebe telemetrije sa malim snagama.

Na slici je prikazana konstrukcija «Yagi» antene za 433 MHz koja omogučava radio komandnu vezu na udaljenosti i do 5 km sa malom snagom predajnika od svega 10 mW. Antena ima usmereno dejstvo i koncentraciju snage u željenom pravcu se neznatnim rasipanjem i postiže pojačanje radio signala u željenom pravcu od oko 6 dB. Kod postavljanja je bitno antene usmeriti jednu na drugu. Dato rešenje se može primeniti i na druge potrebe za daljinskim komandovanjem putem radio kontrole a može biti proširen i drugim potrebnim funkcijama za potrebe telemetrije i prenošenja informacija na daljinu. Moguče je realizovati i dvosmerni prenos kao i rad u mreži gde je jedan urežaj primarni «master» dok su drugi sekundarni «slave». Jedna od mogučih primena je nadzor udaljenih objekata, vikendica, farmi, plastenika i sl. Sistem može biti proširen solarnim čelijama za autonomno napajanje predajnika i prateće elektronike na mestima gde nepostoji električna mreža.

Autor:
Sabadoš Đura el.ing


Više informacija: Elcom Media, Fruškogorka 115/1, 25233 Ruski Krstur, Srbija, Tel/Fax: 025/703-303, Mobilni: 063/504-059, e-mail: office@elcommedia.co.rs, http://www.elcommedia.co.rs

Aleksandar D.
Follow me